>> Systemopdateringer / December 2017

December 2017

Indholdsfortegnelse

  Release notes – Q4 2017

  Vi nærmer os nu Q4-releasen af Microbizz, som vil blive tilgængelig natten til mandag den 4. december 2017.

  Da vi har erfaring med, at mange af vores kunder påbegynder arbejdet tidligt, og evt. vil have spørgsmål til den nye udgivelse, åbner vi vores supporttelefon allerede kl. 7:00 mandag den 4. december og sidder klar til at svare på eventuelle spørgsmål.

   

  MANGE TILLÆGSFELTER

  For godt et halvt år siden, identificerede vi en teknisk begrænsning i vores databasesoftware, der gjorde, at man kun kunne have en begrænset mængde felter pr. datarække.
  Selv om dette antal var højt, så havde vi også kunder, der pga. en meget stor mængde tillægsfelter, kom op i det område, hvor databasen ikke kunne rumme mere.
  Da dette førte til, at kundernes løsninger holdt op med at fungere indtil Ventu havde løst problemet, indførte vi et generelt loft på antallet af tillægsfelter, indtil vi fandt en bedre løsning.

  Denne løsning har vi fundet nu.
  Vi har nu fundet en måde, der muliggør, at man kan gemme mange tillægsfelter i ét databasefelt, således at databasens fysiske begrænsninger ikke påvirker Microbizz. Ulempen ved denne metode er dog, at det er meget langsomt at søge på felter gemt på denne måde.
  For at komme ud over dette, har vi besluttet at benytte den eksisterende metode til ”søgbare felter”, og den nye metode til ”ikke-søgbare felter”. Det betyder, at vi får mulighed for at have mange tillægsfelter og stadig holde en god hastighed, hvor det gælder.

  Med andre ord, betyder dette, at der i den nye version af Microbizz ikke længere er et loft på antallet af tillægsfelter, men at der i stedet er et loft på antallet af ”søgbare felter”.
  Det betyder også, at hvis man redigerer et tillægsfelt og f.eks. ændrer det fra ”søgbart” til ”ikke-søgbart”, så kræver det en omlægning af alle data, og derfor kan det tage noget tid at gemme feltet.

   

  HURTIGERE SYNKRONISERING AF TUNGE DATA

  For et lille års tid siden omlagde vi synkroniseringen af vores app, således at der blev skelnet imellem ”store” og ”små” datamængder.

  Problemstillingen var, at hvis man befandt sig et sted, hvor forbindelsen var dårlig og f.eks. udfyldte et skema med billeder, som datamæssigt fylder meget, kunne det tage en rum tid, inden man fik afsendt dette skema. Og alt hvad man foretog sig efterfølgende ville blive lagt i kø, efter dette skema. Dette medførte, at det kunne virke som om, at app’en helt var holdt op med at sende data.
  Vi lavede derfor to afsendelseskøer. Én til små ting (datamængder) og én til store ting (datamængder), således at store ting ikke længere blokerede for afsendelse af små ting, såsom ”check ins” og tidsregistreringer.
  Efterhånden som vores app kommunikerer mere og mere, har dette dog ledt til, at de små ting efterhånden kunne blokere for de store ting, og det har vores brugere oplevet som om, at elementer såsom billeder og andre store ting, var meget lang tid om at dukke op i websystemet, hvilket igen blev tolket som om, at data gik tabt.

  For at forbedre denne situation, har vi endnu engang revurderet vores strategi for at sende data, således at vi nu er meget mere ivrige for at få transmitteret data – også selv om der er dårlig dækning. Ligeledes viser vi nu en række elementer i app’en, såsom billeder – selv om de endnu ikke er transmitteret – for på den måde at illustrere, at data ikke er gået tabt, men blot ikke er transmitteret endnu. Tilsammen er tilbagemeldingen fra vores testere, at dette giver en meget bedre oplevelse af synkronisering af data fra app’en til websystemet.

   

  BEDRE ØKONOMIOVERBLIK

  Flere og flere kunder anvender Microbizz til at styre deres sagsøkonomi, ikke mindst igennem fanen ”Budget”.

  Vi har derfor forbedret denne fane, således at man nu kan dissekere sin økonomi endnu mere, f.eks. ved at vise omkostninger for en enkelt måned, sammenholdt med tidligere måneder. På den måde kan man lettere følge med i projektets økonomiske udvikling og se, om der pludseligt er noget, som stikker af.

  Vi vil over de kommende releases, arbejde endnu mere med disse funktioner og lave opstøttende rapporter, således at man som leder hurtigt kan få et samlet overblik over den samlede projektstatus.

  Nedenfor følger de samlede release notes for Q4 2017.

   

  DOKUMENTER OG SKEMAER

  Billeder i HTML-skabeloner

  Rettet en fejl, der gjorde, at billeder ikke altid optrådte i HTML-skabeloner, når disse blev udsendt.

  Eksterne referencer i HTML-skabeloner

  Rettet en fejl, der gjorde, at eksterne referencer, f.eks. billeder fra andre tjenester, ikke optrådte, når man udsendte dem i HTML-skabeloner.

  Gem til senere og modulvalg

  Man kan nu, for et skema, vælge, om en bruger må gemme skemaet til senere, og ligeledes hvilke moduler, som skemaet skal anvendes i.

  Brug af piletaster v. PDF-redigering

  Rettet en fejl, hvor piletasterne ikke virkede til finjustering i PDF-redigering. Selv om boksen flyttede sig, blev den nye position ikke gemt.

  Hjemstedsfelter på udstyr

  Når man skaber en PDF til udstyr, er det nu også muligt at anvende CRM-felter. Disse vil tages på baggrund af udstyrets hjemsted.

  Preview af PDF

  Hvis man skiftede en PDF-fil, så ville preview-billedet ikke opdage dette og stadigt vise det gamle billede.

  Parameter lig med

  Når man anvender parametre i spørgeskemaer, er det nu også muligt at angive, at parameteren skal være lig med ”noget”.

  Svar til note

  Et skemasvar overføres nu ikke længere til en note, hvis skemaet kun bliver gemt til senere.

  Ingen billeder fra skema

  Når man havde en skemaaktion, der opdaterede et udstyr, så overførte denne ikke billeder fra skemaet, selv om man havde bedt om dette.

  Kommatal i skemaaktioner

  Skemaaktioner havde udfordringer med at overføre kommatal videre i systemet.

   

  DIVERSE

  Undlad import

  Ved brug af importfiltre, er det nu muligt at angive, at data ikke skal importeres, hvis de allerede forefindes i systemet på følgende typer: Produkter, Opgaver og Tilbud

  Drag’n’drop

  Vi har løst et problem, der gjorde, at et element hoppede langt ned på siden, hvis man forsøgte at trække i det med musen.

  Multiredigering af påkrævede felter

  Hvis man bruger multi-redigerfunktionen på et påkrævet felt, var det tidligere påkrævet, at man udfyldte dette. Dette er ikke længere nødvendigt, da en manglende udfyldelse blot medfører, at feltet beholder sin oprindelige værdi.

  Rettigheder på arbejdsområder

  Det er nu muligt at vælge rettigheder på arbejdsområder.

  Rettighed: Udfyld skema

  Der er nu en rettighed i CRM og opgaver, der hedder ”Udfyld skema”, som handler om, at en bruger har rettigheder til at udfylde et skema.

  Kortlag huskes

  Systemet husker nu, hvilke kortlag en bruger har valgt, så vedkommende ikke hele tiden skal gemme disse.

  Unikt kolonnenavn

  Når man skaber et eksportfilter og vælger den samme kolonne to gange, vil kolonnerne nu få unikke kolonnenavne.

  Sortering af danske vokaler

  Visse steder blev Å sorteret før Ø.

  Topbjælke mere tilgængelig

  Topbjælken i systemet bliver nu altid synlig med det samme, når man scroller op.

  Knapper samlet

  En lang række knapper er blevet samlet i systemet, for bedre overskuelighed. Det er ligeledes blevet muligt at vælge rækkefølgen af disse knapper.

  Mapperettigheder på persontyper

  Hvis man udstiller filer på sit ekstranet, er det nu muligt at angive pr. mappe, hvilke persontyper der må tilgå denne mappe. Dette gøres ved at redigere mappen.

  Bedre datovalg i fra/til lister

  Datoer i fra/til lister vil nu automatisk indstille sig, så de viser alt data, i tilfælde af at der ikke er mere end 50 datarækker.

   

  APP

  Oprette opgaver uden rettighed

  Rettet en fejl, hvor en bruger kunne oprette en opgave uden at have rettigheden, hvis dette blev gjort via CRM-kortet.

  Billede og vareforbrug oprettet i app

  Hvis man tager et billede eller opretter vareforbrug i app’en, så kan man nu også se dette, inden det er synkroniseret med serveren.

  Bedre strategi for overførsel af data

  Vi anvender nu en bedre strategi til at overføre data fra app’en, hvilket gør, at man ikke længere oplever store ventetider, før data kan ses i webdelen af Microbizz.

  Auto-gem på skema

  Når man udfylder et skema i app’en, gemmes besvarelsen automatisk hvert 30. sekund. Hvis app’en bliver afbrudt, bliver man tilbudt at genoptage besvarelsen af sit skema.

  Planlæg til flere

  Det er nu muligt at planlægge til flere samtidigt fra app’en.

  Planlæg over flere datoer

  Man kan nu planlægge til flere datoer samtidigt fra app’en.

  Streg under underskrift

  Underskriftfeltet vises nu med en streg, så det er tydeligere hvor der skal skrives under.

  Farver v. planlægning

  Tekstfarverne i planlægning matcher nu dem man møder i systemet, mht. om en opgave har været besøgt eller ej.

   

  LØN

  Fradrag i anden kode

  Det er nu muligt at reducere en lønkode med værdien fra en anden kode.

  Løn baseret på anciennitet

  Det er nu muligt at lave løn, der kun udbetales, hvis medarbejderen har en given anciennitet.

   

  EDI

  Altid nul i salgspris

  Det er nu muligt at indstille, at salgsprisen v. EDI altid skal sættes til 0,-

  Vores og deres reference

  Visse EDI’er var ombyttet mht. vores og deres reference.

  Varelinje for gebyr

  Det er nu muligt at konfigurere, at en EDI’s gebyrer skal udgives som en varelinje, således at man kan overføre den på en sag.

  EDI og lukket opgave

  Der vises nu en advarsel, hvis en EDI peger på en lukket opgave. Såfremt man overfører linjer til en lukket opgave, så vil denne ikke længere være godkendt, hvis man anvender godkendelse.

   

  CRM

  Tabt team

  Hvis man redigerede et CRM-objekt, der var tilknyttet et team, man ikke havde adgang til, så ville man tabe team-informationen fra CRM-objektet.

  Nyt arbejdsområde og individuel pris

  Når der tilføjes et nyt arbejdsområde til systemet og dette prissættes, vil denne pris blive kopieret ud på samtlige kunder, der anvendes individuel pris. På den måde behøver man ikke gennemgå disse kunder.

  Underleverandører

  Det er nu muligt at markere sine underleverandører med en speciel markering, således at man kun kan vælge disse og ikke andre virksomheder, de steder i systemet hvor man kan angive en underleverandør. Denne mulighed slås til under indstillinger for hhv. CRM og Opgaver.

   

  EKSTRANET

  Godkendelse af fil, uden at se den

  Man kan nu ikke længere godkende en fil på ekstranettet uden at have set den.

  Vælg mappe

  Det er nu muligt at vælge en destinationsmappe, når man overfører en fil via ekstranettet.

  Fil til godkendelse altid synlig på ekstranet

  Hvis man markerer, at en fil skal godkendes, vil den nu også altid blive markeret ved, at den er synlig på ekstranettet.

   

  OPGAVER

  Ingen temperatur

  Feltet temperatur er udgået, da det skabte større forvirring end gavn.

  Tydeligere mailstatus på mail til UL

  Når man sender en mail til en underleverandør, var det ikke altid tydeligt, hvis mailen ikke kunne afsendes. Dette vises nu med en tydeligere besked.

  Tilknyt som underopgave i projekt

  Det er nu muligt, når man vælger ”Skift tilknytning”, at vælge, at opgaven skal være underopgave i et nyt projekt. Dette vil skabe et projekt, der tager informationerne fra opgaven og placere opgaven som en underopgave til det pågældende projekt.

  Forkert feltrækkefølge

  Rettet en fejl der gjorde, at tillægsfelter kunne blive vist i en forkert rækkefølge på en underopgave til et projekt.

  Nedskrivning låst

  Man kan nu ikke længere redigere feltet ”Nedskrevet med” på en opgave.

  Fakturer separat

  Det er nu muligt – under generelle indstillinger – at angive, hvad standard-indstillingen skal være for ”Fakturer separat” på opgaver.

  Dette felt er nu ligeledes med i opgaveskabeloner.

  Mailopstilling

  Tekst er nu bedre stillet op i de ændringsmails, der udsendes.

  Konsolider faktura

  Feltet konsolider faktura blev ikke altid vist, når man redigerede opgaven.

  Faktureringsmetoder

  Der er nu muligt at vælge hvilke faktureringsmetoder, der skal være synlige i systemet. Dette gøres under generelle indstillinger.

   

  SALG

  Tilknyttet opgave

  Kolonnen ”Tilknyttet opgave” i tilbudsoversigten, viste ikke altid korrekt.

   

  PLANLÆGNING

  Bedre datovalg fra opgave

  Når man tilgår planlægningen fra en opgave, vil systemet nu lande på den første dag for planlægningen frem for dags dato. Det giver en bedre oplevelse, hvis opgaven f.eks. er planlagt langt ude i fremtiden.

  Større intervaller

  Planlægningsintervaller kan nu også angives i 30 og 60 minutters-intervaller.

   

  E-CONOMIC

  Tekstlinjer

  Hvis man ikke indskriver et antal på en linje, så vil denne blive overført til e-conomic som en tekstlinje.

  HTML-skabelon som mailkilde

  Det er nu muligt at bruge en HTML-skabelon som kilde til de mails, der sendes ang. fakturaer. Det er ligeledes muligt at skelne imellem mail vedr. faktura og mail vedr. kreditnota.

   

  TIMER

  Visning af numre på dagseddel

  Opgavenumre og kundenumre vises nu ligeledes på dagsedlen.

   

  PERSON

  Advarsel v. eksisterende person

  Advarslen, der fremkommer, hvis man forsøger at oprette en person, der allerede er oprettet, vises nu også i skærmbilledet til hurtigoprettelse af person.

   

  PROCES

  Mail v. skift af fase

  Det er nu muligt at angive, under indstillinger, om man ønsker en mail når fasen skifter.

   

  UDSTYR

  Multirediger serienummer + beskrivelse

  Det er nu muligt at redigere serienummer, samt beskrivelse med multirediger-funktionen.

  Import af koordinat

  Det er nu muligt at importere et koordinat på udstyr. Dette vil markere udstyret som placeret på dette koordinat, på datoen for importen.

  Ingen service

  Det er nu muligt at oprette udstyrstyper, hvor der ikke er en serviceperiode. I dette tilfælde vil feltet næste service vise ”Aldrig”.

   

  PÅMINDELSER

  Påmindelse v. fil i mappe

  Det er nu muligt at lave en påmindelse, hvis en fil bliver gemt i en navngivet mappe på CRM eller Opgaver.

  Påmindelse ved dagens slutning

  Det er nu muligt at lave påmindelser, der udløses en time før medarbejderens arbejdsdag. Denne kan anvendes til f.eks. at huske på at registrere tid.

  Genfordeling af pligter

  Rettet en fejl, der gjorde, at pligter kunne blive genfordelt mange gange over en dag, så der ikke var et klart billede af, hvem som skulle gøre hvad.

   

  FAKTURERING

  Filtrering af faktura

  Det er nu muligt at filtrere fakturaer.

  Ny løsningstekst

  Det er nu muligt at skabe løsningsteksten ud fra ”Opgavetitel + beskrivelse”

   

  SALG

  Ingen tilbud v. enter

  Hvis man anvendte enter-tasten til at gemme et tilbud i et bestemt felt, så blev tilbuddet ikke gemt.

   

  KALENDER

  Start på ugevisning

  Når man tilgår kalenderen, så starter man nu på ugevisningen.